Jan van Munster

Espace libéré

Espace de l’Art Concret
Centre d’art contemporaind’intérêt national
Château de Mouans

Groepstentoonstelling met werken van o.a.
Max Bill, Hanne Darboven, Christian Herdeg, Gottfried Honegger,
Yves Klein, Sol LeWitt, Richard Paul Lohse, Mario Merz,
François Morellet, Olivier Mosset, Jan van Munster,
Aurelie Nemours, Gerhard Richter, Fred Sandback,
Günther Uecker, Franz West, Heimo Zobernig.